Posts

Home

News

AIEVV National Symposium

Het nationaal symposium van het AIEVV zal dit jaar plaatsvinden op 25/11/2023 en dit te UZ Brussel. Meer info klik hier.

Le symposium national de l’AIEVV aura lieu cette année le 25/11/2023 à l’UZ Brussel. Plus d’informations cliquez ic.

 

Bijscholingsvoormiddag AIEVV Regio Vlaanderen

Hieronder kan u het programma terug vinden van onze vormingsvoormiddag op 23/09/2023

Bijscholing 23/9/23 van 9 tot 13u.

8u30 tot 9u: inschrijvingen.

9u tot 9u45: ERCP door Dr. Hanna Peeters

9u45 tot 10u30:   anesthesie Dr. Claes Brigitte

10u30 tot 11u: reinigen en desinfectie duodenoscoop Mr. Sven Vermeire

11u tot 11u15: drankje

11u15 tot 12u45: praktijk en info door firma Cook en firma Olympus

12u45 tot 13u15: broodjes met frisdrank

 

AIEVV Francophone – Minisymposium

Le 23/09/2023, nos collègues francophones organiseront un mini-symposium au Centre Hospilier
Université du Sart-Tilman. Cliquez ici pour l’affiche.

 

Journée de formation

Après le succès de la journée de formation, le conseil francophone a décidé d’organiser une série de trois jours de formation. Cliquez ici pour plus d’informations

Postgraduaat endoscopieverpleegkundige

 

Vanaf volgend academiejaar 2021-2022 zal het AIEVV meewerken aan de postgraduaat opleiding endoscopieverpleegkunde. U kan hier de folder terugvinden en hier het begeleidend schrijven.

 

STANDPUNT IVM GASTRO-INTESTINALE ENDOSCOPIE EN COVID-19 PANDEMIE

 

Via deze link kan u de Nederlandse vertaling van Europese richtlijnen terugvinden. Deze richtlijnen worden integraal overgenomen door het Vlaams regionaal bestuur.

 

 

IFIC

 

Beste collega’s,

Naar aanleiding van de Corona-crisis die de overheden en de publieke opinie sterk heeft gesensibiliseerd voor de cruciale rol van werknemers in de zorg, werd een nieuw sociaal akkoord afgesloten in 2020.  Deze cao stelt de implementatie aan 100% vast van het nieuw IFIC-loonmodel binnen deze sectoren vanaf 1 juli 2021.  https://www.if-ic.org/nl

Er werd een belangrijk budget vrijgemaakt. Zo konden de onderhandelingen een beslissende kant opgaan: 500 miljoen euro wordt jaarlijks voorzien om de implementatie van IFIC aan 100% mogelijk te maken in de federale zorgsectoren, en progressief te gaan naar een harmonisatie van de verloning binnen de privé en de publieke sector.

De onderhandelingen zijn momenteel volop lopende om te zien hoe en wanneer IFIC ook daar geïmplementeerd zal worden, op een manier die aangepast is aan de publieke sector. Dit is een belangrijke stap naar een harmonisatie van de lonen in de zorgsector.

Concreet wordt de implementatie van de nieuwe functieclassificatie onderverdeeld in twee belangrijke luiken:

  • De toewijzingen van de sectorale referentiefuncties aan de werknemers in dienst
  • De activatie van de nieuwe IFICbarema’s, gelinkt aan de functies, en de individuele keuze van elke werknemer om wel of niet te kiezen voor deze nieuwe barema’s, op basis van een individuele loonsimulatie

De simulatie tool ontwikkeld door IFIC ter attentie van de werknemers binnen de federale sectoren is vanaf nu beschikbaar. Deze onlinesimulator is bestemd voor werknemers die een keuze moeten maken om over te stappen of niet naar het IFIC barema, en die binnen een instelling werken onder het toepassingsgebied van de federale privé zorgsectoren. https://www.if-ic.org/nl/simulator-ific

Zoals jullie misschien al gehoord hebben, is de Ific-classificatie voor verpleegkundigen op endoscopie lager dan voor operatieverpleegkundigen, namelijk Ific 14 ipv Ific 15. Nochtans zijn de vereiste technische competenties en verpleegkundige kennis zeker gelijkwaardig aan die van de collega’s van het operatiekwartier.

Het AIEVV beoogt daarom nog altijd om ook voor de endoscopieverpleegkundigen een Ific-classificatie 15 te bekomen. Het is ondertussen al 1,5 jaar geleden dat Luc Gene en Hubert Schwarzer hiervoor door de Ific-commissie aanhoord zijn en de nodige argumenten aangebracht hebben om dit te verdedigen. Maar corona heeft de nodige vertraging veroorzaakt.

Daarom willen we wat extra druk zetten door een enquête in Vlaanderen te houden. Wij vragen daarom aan jullie om op onderstaand formulier jullie naam, voornaam en werkgever te vermelden als jullie vinden dat jullie recht hebben op een Ific-classificatie 15.

Alvast bedankt namens het AIEVV team,

Hubert Schwarzer, Luc Gené, Nancy De Hertogh, Michael Versteegen, Dirk Zajc

 

Klik hier om het enquête formulier te downloaden.

 

Chers collègues,

En réponse à la crise du Coronavirus, qui a fortement sensibilisé les gouvernements et l’opinion publique au rôle crucial des employés dans les soins de santé, un nouvel accord social a été conclu en 2020. Cette CLA établit la mise en œuvre à 100% du nouveau modèle salarial IFIC au sein de ces secteurs à partir du 1er juillet 2021. https://www.if-ic.org/fr

Un budget important a été publié. De cette façon, les négociations ont pu aller dans une direction décisive : 500 millions d’euros sont prévus chaque année pour rendre possible la mise en œuvre de l’IFIC à 100% dans les secteurs fédéraux de la santé, et pour avancer progressivement vers une harmonisation des rémunérations au sein des secteurs privé et public.

Des négociations sont actuellement en cours pour voir comment et quand l’IFIC sera également mis en œuvre, d’une manière adaptée au secteur public. Il s’agit d’une étape importante vers une harmonisation des salaires dans le secteur des soins.

Plus précisément, la mise en œuvre de la nouvelle classification des emplois est divisée en deux parties principales:

  • L’attribution des postes de référence sectoriels aux salariés employés
  • L’activation des nouveaux BARMA IFIC, liés aux postes, et le choix individuel de chaque employé de choisir ou non ces nouvelles échelles, sur la base d’une simulation salariale individuelle

L’outil de simulation développé par l’IFIC à l’attention des employés des secteurs fédéraux est maintenant disponible. Ce simulateur en ligne est destiné aux employés qui doivent faire le choix de passer ou non à l’échelle  IFIC, et qui travaillent au sein d’un établissement relevant du secteur fédéral des soins privés.  https://www.if-ic.org/fr/calculateur-des-baremes-ific

Comme vous l’avez peut-être entendu, la cote Ific pour les infirmières en endoscopie est inférieure à celle des infirmières chirurgicales, à savoir Ific 14 au lieu de Ific 15. Cependant, les compétences techniques et les connaissances infirmières requises sont certainement équivalentes à celles des collègues de la salle d’opération.

L’AIEVV vise donc toujours à obtenir une classification Ific 15 pour les infirmières en endoscopie. Cela fait 1,5 ans que Luc Gene et Hubert Schwarzer ont été entendus par la commission Ific et ont avancé les arguments nécessaires pour défendre cela. Mais le corona a causé le retard nécessaire.

C’est pourquoi nous voulons mettre une pression supplémentaire en menant une enquête en Flandre. Nous vous demandons donc de mentionner vos nom, prénom et employeur sur le formulaire ci-dessous si vous estimez avoir droit à une classification Ific 15.

Merci d’avance au nom de l’équipe AIEVV,

Hubert Schwarzer, Luc Gené, Nancy De Hertogh, Michael Versteegen, Dirk Zajc

 

 

Cliquez ici poul l’enquête

 

 

 

Upcoming events

 

23/09/2023 Minisymposium AIEVV Francophone – Centre Hospilier Universitaire du Sart-Tilman

25/11/2023 National Symposium AIEVV – UZ Brussel